allbramhan@gmail.com +91-9424289989 Rewa M. P. India

Poor people to get their home

Raised: ₹100

ऋषि

सप्त ऋषि

कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः।

Joining ब्राम्हण-समाज विप्र-समाज Group

जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥

(कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज – ये सात ऋषि हैं।)